platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Toegang tot jeugdzorg ruimte voor verbetering

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Toegang tot jeugdzorg ruimte voor verbetering


Door: https://www.binnenlandsbestuur.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

images/shutterstock_676427023.groot.jpg
In Lelystad functioneert het werken met praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen niet optimaal. In andere gemeenten leidt de inzet van deze praktijkondersteuners jeugd tot minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdzorg en tot besparing op het jeugdbudget. De rekenkamer stelt dat de achterblijvende resultaten in Lelystad, een onderzoek waard is. Hij stelt ook dat het in Lelystad mist aan gerichte en samenhangende sturingsformatie op het gebied van jeugdzorg.

Huisartsen
De huisartsen in Lelystad zijn de belangrijkste verwijzers naar tweedelijns jeugdzorg. In 2015, het eerste jaar van de decentralisatie, werd 48 procent doorverwijzingen naar jeugdzorgtrajecten door de huisarts gedaan. In 2018 was er een daling van 3 procent. Het aantal verwijzingen via de gemeentelijke toegang is van 11 procent (2015) gestegen naar 28 procent (2018). Dit zorgt ervoor dat de gemeente de een na grootste verwijzer naar de jeugdzorg is. Gecertificeerde instellingen tekenen voor 12 procent van de verwijzingen.

Huiverig
Een poging om de verwijzingen naar (dure) tweedelijnszorg terug te brengen, is gekozen voor beperking van zelfstandige verwijsbevoegdheid van huisartsen zoals diverse gemeenten doen. De Lelystadse rekenkamer is aarzelend, hij vreest dat dit op juridisch aspect ‘op of over het randje’ is. Hij verwacht dat investeren in een samenwerking meer resultaat zal leveren. De rekenkamer acht de invoering van een protocol jeugdhulpaanbieders kansrijker. Na een verwijzing met de hulpverleners, worden er duidelijke afspraken gemaakt over de omvang en aard van de noodzakelijke voorziening. De rekenkamer stelt dat verschillende gemeenten goede ervaringen ermee hebben.

Zichtbaarheid
De laagdrempeligheid en zichtbaarheid van de gemeente toegang tot jeugdzorg kan beter. Wanneer de toegang beter is en er is een probleem, kiezen de jongeren en ouders sneller voor de gemeentelijke route. Als oplossing kan de gemeente ‘ambassadeurs’ inzetten die deze toegang laagdrempeliger maken. De rekenkamer stelt dat de gemeente ook diensten kan samenvoegen om cliënten beter van dienst te zijn en de zichtbaarheid te vergroten.

Sturingsinformatie
De rekenkamer constateert dat in Lelystad een te kort is aan gerichte, tijdige en samenhangende sturingsinformatie als het gaat om jeugdzorg. Hoe dan ook moet er voldoende informatie zijn over verwijsstromen, over het verband tussen preventieve activiteiten en het beroep op jeugdzorg en ook over de problemen waar inwoners tegenaan lopen bij het zoeken naar ondersteuning en zorg in de praktijk. Bij te kort aan voldoende informatie kan sterke afweging over de inrichting van de jeugdzorg worden gemaakt.

Gerichte dialoog
De rekenkamer raadt aan om te investeren in kwaliteitsmonitoring op indicatoren als cliënttevredenheid, doelrealisatie en uitval. De rekenkamer denkt daarbij onder meer aan kwaliteitsmetingen bij zorgaanbieders, aan online dashboards met informatie over de uitvoering, aan doelgroepenanalyses en aan het ontsluiten van geaggregeerde gegevens uit de zelfredzaamheidsmatrix. De rekenkamer stelt voor om een structurele dialoog aan te gaan met de zorgaanbieders over de uitkomsten van deze kwaliteitsmonitoring en wat dit betekent voor de effectiviteit van de jeugdzorg. De dialoog moet gehouden worden op basis van cijfers.  

Hij adviseert een onderzoek uit te voeren op casusniveau, op deze manier kan worden bepaald of het jeugdzorgstelsel in de praktijk functioneert zoals beleidsmatig en bestuurlijk wordt gewenst. Daarbij is het handig om de werking van het lokale jeugdzorgstelsel met andere gemeenten in Nederland te vergelijken. De rekenkamer Lelystad heeft elf onderzoeken van andere rekenkamers in Nederland bestudeerd. Er is vooral gekeken naar de toegang tot jeugdzorg. Hieruit heeft de rekenkamer een aantal aanbevelingen gevormd.
Gepubliceerd op: dinsdag 22 oktober 2019 om 14.36
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In