platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2018-2 april


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.16

cover TPC 2018-2.png

Jaargang 16 / nummer 2 / april 2018

Artikelen

 ‘In control’ bij staatssteun?

Over de staatssteuncontrole bij gemeenten

De (naleving van) Europese staatssteunregelgeving komt steeds meer in de aandacht van (de)centrale overheden en ondernemingen. Zowel subsidiërende overheden als ondernemingen die potentieel benadeeld worden door vermeende, onterecht of onrechtmatig verleende staatssteun –vaak aan andere ondernemingen – stellen zich regelmatig de vraag wat de mogelijkheden zijn om op te treden tegen onrechtmagie of onjuiste toepassing van staatssteunregelgeving. Of beter nog, hoe dit te voorkomen.

Ann-Marie Kühler

______________________________________________________________________

Balanceren rond het evenwicht?

Financiering van verzelfstandigde organisaties nader bekeken

Uitvoering van taken door verzelfstandigde organisaties op afstand van democratisch gekozen organen is in Nederland inmiddels heel gewoon. In de Nederlandse context spreken we dan vooral over agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) op rijksniveau en verbonden partijen op lokaal niveau. In dit artikel, het eerste van een tweeluik, vestigt de auteur de aandacht op het relatief onderbelichte terrein van de financiering; en hier als eerste van verzelfstandigde organisaties bij de rijksoverheid.

Johan de Kruijf

______________________________________________________________________

Accountants die op elkaar steunen

Wanneer een gemeente samenwerkt met andere gemeenten kan er sprake zijn van stapeling van controles. In dit artikel wordt getracht helderheid te verschaffen over de vraag wanneer de controlerend accountant van een decentrale overheid kan steunen op de werkzaamheden van de accountant van het samenwerkingsverband. Ook worden aandachtspunten geformuleerd om te voorkomen dat er niet gesteund kan worden op eerder uitgevoerde controles.

Jan van der Bij

­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________

Zelforganisatie: een andere controller?

Wat betekent een verandering naar zelforganisatie voor de rol van de controller

In steeds meer semipublieke organisaties wordt gewerkt met concepten van zelforganisatie of zelfsturing. Met name in het onderwijs en de zorg bestaat de verwachting dat deze vorm meer ruimte geeft aan professionals en leidt tot een betere kwaliteit van dienstverlening. Wat vragen zelforganisatie en zelfsturing van sturing in de organisatie, van de inrichting van managementcontrol en specifiek van de rol van de public controller? 

Mattheus Wassenaar

______________________________________________________________________

Toezicht op naleving van aanbestedingsregels

Een (bescheiden) hoofdrol voor de accountant

Aanbestedende diensten zijn (vanzelfsprekend) gehouden de aanbestedingsregels in acht te nemen. Maar regelgeving zonder toezicht op de naleving daarvan is niet meer dan een lege huls. Vanwege de schaarste aan andere effectieve externe ‘toezichthouders’ vervult de accountant hierbij een prominente rol. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe dit accountantstoezicht plaatsvindt en wat daarbij de verhouding is tussen de interne en externe accountant.

Redmar Damsma, Mustafa Ardag

______________________________________________________________________

Rekenkamers bij waterschappen

Waterschap verdient een volwaardige rekenkamerfunctie

Niet ieder waterschap beschikt nog over een onafhankelijke rekenkamer(commissie). Gelet op de bestuurlijke verhoudingen binnen het monistisch stelsel van het waterschap is dat wel gewenst. In dit artikel  lichten de auteurs toe waarom het onderscheid tussen monisme en dualisme van invloed is op de rekenkamerfunctie, en op welke wijze de Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta opereert waardoor dualisme wordt bereikt.

Filip den Eerzamen, Andre Hengeveld

______________________________________________________________________

Columns
· Ambtelijke fusies als gevaarlijke vluchtheuvel
Paul Hofstra
· De rechtstreeks gekozen burgemeester en het financieel beheer
Paul Bordewijk
 

______________________________________________________________________

Publicaties

Adaptief bestuur en democratie

Harry ter Braak recenseert de boeken: De tango van de wethouder en de ambtenaar - Democratische zegen of vloek? – Adaptief bestuur

De democratie staat in zijn vormgeving onder druk. Adaptief bestuur is nodig. Ellen van Doorne en Tom Cordeweners voerden de redactie over een boek dat inventariseert waar adaptief bestuur over gaat. Frans Hendriks, Koen van der Krieken en Charlotte Wagenaar reflecteren op het referendum in ons bestel. Jur de Haan en Erik van Venetië proberen de wethouder een steuntje in de rug te bieden met hun boek over de tango die de wethouder met de ambtenaar in deze roerige tijden dient te dansen.

Gepubliceerd op: maandag 30 april 2018
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.16

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In