platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2017-1 februari

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2017-1 februari


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.22

cover TPC 2017-1.jpg

Jaargang 15 / aflevering 1 / februari 2017

Artikelen

Zoektocht naar de juiste kengetallen
Het systematisch meten van de financiële positie van gemeenten

Het belang van gezonde gemeentefinanciën is groot. Als de financiën niet op orde zijn, komt immers de goede uitvoering van gemeentelijke taken in het geding. Financiële informatie over een gemeente is echter vaak moeilijk te doorgronden. Met financiële kengetallen wordt geprobeerd de toegankelijkheid van deze informatie te vergroten. Maar wat is een goede selectie van kengetallen?

Jurriaan Kooij en Wendy Hauwert

______________________________________________________________________

Taakvolwassen intern toezcht (1)
 

Noodzaak, basisvereisten en trends

De toenemende noodzaak voor organisaties om steeds opnieuw te zoeken naar een goed evenwicht in strategie, planning en uitvoering, maakt dat een goede balans in bestuurlijk opzicht eens te meer van cruciaal belang wordt. De positie van de bestuurder vereist de countervailing power van een ander krachtig intern bestuurlijk orgaan: het intern toezicht. Wat zijn de basisvereisten voor taakvolwassen toezicht? Wat mag en moet van toezichthouders worden gevraagd?

Trudy Blokdijk

 _____________________________________________________________________

Het Wijzigingsbesluit BBV

Implicaties voor de treasury van gemeenten

Op 17 maart 2016 is het Wijzigingsbesluit BBV gepubliceerd. Het besluit beoogt de gemeentelijke begrotings- en verantwoordingsstukken te harmoniseren, de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke rentebaten en-lasten te vergroten en de aansturing van het treasurybeleid door gemeenteraden te versterken. Dit artikel verkent of het wijzigingsbesluit daadwerkelijk het functioneren van gemeenteraden verbetert en of de lusten opwegen tegen de lasten.

Sophia Viet

_____________________________________________________________________

Het budgetrecht als wapen

Meer zicht in de budgettaire jungle

Essentieel voor de uitoefening van het budgetrecht is dat Kamerleden inzicht hebben in hoe belastinggeld wordt uitgegeven en of dit zinnig en zuinig gebeurt. Maar weet de Kamer zich wel raad met de informatie die zij over de overheidsfinanciën ontvangt? Er zijn allerlei redenen om je hier zorgen over te maken, zo betoogt de auteur in het voetspoor van de Algemene Rekenkamer.

Thijs Zandee

______________________________________________________________________


Sterke controlmentaliteit drijft regeldruk op

Publieke organisaties worden geconfronteerd met een overmaat aan regeldruk, die afbreuk doet aan het werkplezier en de arbeidsproductiviteit drukt. Terwijl minder regeldruk meer werkplezier kan opleveren en een stijging van de arbeidsproductiviteit kan teweegbrengen. Vooral de sterke controlmentaliteit is in belangrijke mate debet aan de regeldruk. In dit artikel gaat de auteur verder in op de oorzaken en kijkt hij of het tij nog te keren valt.

Dirk-Jan Schoneveld

______________________________________________________________________


Taakvolwassen intern toezicht (2)

Van early warning signals tot omgevinsanalyse

De discussie over wat goed intern toezicht inhoudt, zal ook de komende jaren ongetwijfeld de nodige aandacht blijven vragen en krijgen. Kernvraag bij dit alles is en blijft hoe de toezichthouder, gegeven de actuele inzichten, in de dagelijkse praktijk het toezicht zo verantwoord mogelijk invult. In het tweede deel van dit artikel vat de auteur samen aan welke vereisten de tegenwoordige toezichthouder naar huidig inzicht in ieder geval zou moeten voldoen, wil er sprake zijn van verantwoord toezicht.

Trudy Blokdijk

______________________________________________________________________

Publicaties

Een bijzondere kijk op de wereld

Harry ter Braak recenseert de boeken: Heerlijk Oneerlijk, Het Dodo-effect, Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland.

In deze aflevering van de boekenrubriek staan er boeken centraal die een wat andere kijk op de werkelijkheid bieden. Dat vraagt om een andere manier van (be)sturen, reden ook waarom de boeken interessant zijn.
Dan Ariely laat zien dat we allemaal liegen en daar goed aan doen. Gyuri Vergouw beschrijft waarom mensen vreemde wezens zijn, maar zichzelf in gekte en irrationaliteit lijken te overtreffen als ze samenkomen in organisaties. Joost Spithoven wil inspireren en streeft naar een andere wereld, waarin we voortdurend investeren in mensen om er samen gelouterd uit te komen.

Gepubliceerd op: dinsdag 28 februari 2017
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.22

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In