platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2019-1 februari

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2019-1 februari


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.38

cover TPC 2019-1.jpg

Jaargang 17 / aflevering 1 / februari 2019

Artikelen

Positionering intern toezicht semipublieke organisaties

Misstanden in publieke en semipublieke organisaties zijn van alle tijden. Helaas zijn er voorbeelden te over: van zichzelf verrijkende bestuurders, publieke organisaties die naar marktmacht streven, hybriditeit binnen organisaties die afleiden van de eigenlijke doelstellingen van de organisatie, het nemen van onaanvaardbare risico’s door organisaties. Uiteraard zijn inspanningen om dergelijke misstanden te voorkomen of te bestrijden ook van alle tijden. Wet- en regelgeving, vervolging, berechting en zelfregulering zijn daar voorbeelden van.

Rick Anderson, Jan Hakvoort en Henk Klaassen

______________________________________________________________________

Public controller en informatietechnologie (2)

Gebruik IT lijkt te leiden tot effectievere taakinvulling

De afgelopen jaren zien we een trend waarbij steeds meer data beschikbaar komen. Dit betreft niet alleen data over externe elementen als marktontwikkelingen, maar ook data over interne factoren zoals het gedrag van werknemers in relatie tot het behalen van doelen. Denk hierbij aan het vastleggen van telefoon- en internetgebruik. Over het gebruik van bedrijfsmiddelen buiten werktijd kan ook informatie ingewonnen worden. Voor public controllers is het van belang te bepalen hoe met deze toenemende beschikbaarheid van data om kan en moet worden gegaan.

Kars Davina en Tjerk Budding

_____________________________________________________________________

Kaders voor kaders

Gemeenten maken al geruime tijd gebruik van kadernota’s binnen de planning- en controlfunctie. In een kadernota wordt doorgaans de opmaat gegeven voor de aankomende programmabegroting, waarbij de ambities van een coalitieakkoord of een collegeprogramma als basis dienen.

Rick Anderson

______________________________________________________________________

Gemeente belemmert functioneren wijkteams

Te bureaucratisch en bedrijfsmatig sturen beperkt resultaten

In de bestuurskunde en bestuurspraktijk is de laatste jaren een zoektocht gaande naar hoe te handelen vanuit het uitgangspunt van ‘publieke waarde’ of ‘maatschappelijke meerwaarde’. In het verlengde hiervan is in management­literatuur en organisaties het werken volgens ‘de bedoeling’ in opkomst, een benadering waarin wordt gepleit voor het doorbreken van de dominantie van bureaucratie en systeemdenken in organisaties.

Kees de Waijer

_____________________________________________________________________

De rol en positie van de audit-commissie en de accountant

Minister Hoekstra stuurde eind oktober 2018 een brief aan de Tweede Kamer over intensivering van accountantscontrole bij zogenaamde ‘organisaties van openbaar belang’ (OOB) in het domein van het openbaar bestuur. Het voorstel van de minister is dat woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden, grote pensioenfondsen, energienetbeheerders en enkele nationale onderzoeksinstellingen de OOB-status gaan krijgen.

Auke de Bos en Martijn de Jong

_____________________________________________________________________

Column

Veiligheid en verantwoordelijkheid: vreugdevuren rond onafhankelijkheid
Peter van der Knaap

_____________________________________________________________________

Publicaties

Niet alles wat blinkt is goud

Harry ter Braak recenseert de boeken: Weten vraagt meer dan meten. Hoe het denken verdwijnt in het regime van maat en getal – Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes – De waarde van alles, onttrekken of toevoegen aan de wereldeconomie.

Het is elke keer weer een genoegen goede literatuur te mogen lezen. Brinkgreve, Bloemink en Koenen nodigen de lezer uit iets te doen met het besef dat met meten het denken moet beginnen en niet stoppen. De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde daagt met haar preadviezen uit duurzaam te leren denken. Mazzucato daagt uit om een fundamentele discussie te voeren over de betekenis van ‘waarde’ om zo de vele economische rampen te leren voorkomen.

Gepubliceerd op: donderdag 28 februari 2019
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.38

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In