platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2017-6 december

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2017-6 december


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.18

cover TPC 2017-6.jpg

Jaargang 15 / aflevering 6 / december 2017

Artikelen

Budgettering binnen de publieke en non-profitsector

Grote verschillen in ontwerp en gebruik

Budgettering speelt een belangrijke en tijdsintensieve rol in het financieel management van organisaties. Tegelijkertijd is er nog weinig bekend over hoe organisaties in de praktijk omgaan met budgettering. In dit artikel wordt verslag gedaan van een enquêteonderzoek naar het ontwerp en gebruik van budgetteringssystemen bij zowel organisaties uit de profitsector als de publieke en non-profitsector.

Aagtje Dijkman, Tjerk Budding, Martijn Schoute en Elbert de With

______________________________________________________________________

Investeer in inzicht in de overhead

Gemeenten moeten vanaf 2017 in hun begroting de overhead in beeld brengen en alloceren op een separaat taakveld. Deze taakvelden moeten in de begroting worden weergegeven. Hiermee zou raadsleden inzicht geboden worden in de omvang van de overhead en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot worden. Zijn deze doelen gerealiseerd door de huidige voorschriften en wat zijn bijkomstige aandachtspunten en risico’s?

Hilko de Boer

______________________________________________________________________

Tien Utrechtse praktijklessen in risicomanagement

‘Iets tusen rocket science en science fiction’

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet als het gaat om de professionalisering van haar risicomanagement. In dit artikel gaat de auteur in op de Utrechtse kijk op risicomanagement en presenteert hij tien praktijklessen. Die Utrechtse lessen zijn vooral als inspiratie te gebruiken om het gesprek over risico’s te arrangeren.

Ilhan Tekir

_____________________________________________________________________

Het belang van een goede kostprijsbepaling

Casus: de Koninklijke Marechaussee

In het kader van een afstudeeronderzoek is de bekostigingsproblematiek bij de Koninklijke Marechaussee onder de loep genomen. De focus van het onderzoek ligt op de sturings­relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de invloed van deze relatie op de bekostigingsproblemen van de uitvoerende partij. Het bleek dat de kostprijsbepaling van een organisatie een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van deze sturingsrelatie.

Jim Damen

_____________________________________________________________________

Handvatten voor volwassen risicomanagement

Strategisch sturen op risico’s 

Sinds 1 januari 2004 zijn gemeenten door de rijksoverheid verplicht om informatie over risico’s en de beheersing daarvan op te nemen in de begroting en jaarstukken. Waar staan gemeenten in 2017? Een duiding in het licht van de inhoudelijke doelen van de organisatie wordt in de meeste gevallen niet gegeven. Dit geeft de indruk dat risicomanagement meer als verantwoordings- dan als sturingsinstrument wordt gezien.

Ard schilder, Maurice Becque en Peter Bouwmeester

_____________________________________________________________________

Control in onzekerheid

Inzichten uit de oorlogsvoering

Burgers worden mondiger en worden geacht te partici­peren. Zo wordt de context van gemeenten steeds complexer en dynamischer. Maar de gemeentelijke planning & control­cyclus is nog steeds grotendeels gebaseerd op het klassieke ‘PDCA-denken’, wat tot spanningen leidt. Dit artikel introduceert inzichten uit de tactische manoeuvre-oorlogsvoering­literatuur, waar het kunnen omgaan met onzekerheid het verschil maakt tussen leven en dood.

Kjell van den Berg, Tjerk Budding, Frank Planjer en Laura Wytema

______________________________________________________________________

Columns

           Paul Bordewijk

_______________________________________________________________________

Publicaties

Perspectieven op goede informatie

Harry ter Braak recenseert de boeken Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders – Professionaliteit in governance, Maak Waar! en Management control – Dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie.

Goede informatie krijgen in een tijd van overvloed vraagt veel van mensen en organisaties. Strikwerda en ten Wolde bespreken integriteit en adviseren commissarissen en bestuurders over de realisatie ervan in organisaties. De Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid adviseert over een succesvolle ontwikkeling van de digitalisering bij de overheid. Franssen en Arets bieden een maturiteitsmodel voor managementcontrol in situaties waarin organisaties tegelijkertijd het beheer op orde willen houden en innoveren. 

Gepubliceerd op: zondag 31 december 2017
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.18

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In