platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2016-2 april


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.27

Jaargang 14 / aflevering 2 / april 2016

Artikelen

Zicht op de macro-doelmatigheid van decentralisaties

In 2015 heeft een grote decentralisatie van het sociale domein plaatsgevonden. Dit zou ertoe moeten leiden dat het sociale netwerk en de voorzieningen beter benut gaan worden. Ondanks deze verwachte verbetering van de doelmatigheid is dit eerder amper systematisch onderzocht. In deze bijdrage zullen we deze eerdere decentralisaties schetsen en aangeven wat uit de evaluaties bekend is over de macrodoelmatigheid. Ook zullen we ingaan op een agenda om de doelmatigheid van de recente decentralisatie in kaart te brengen.

Raymond Gradus

-------------------------------------------------------

Botsende rationaliteiten

Leerkrachten in het basisonderwijs, docenten in het middelbaar onderwijs, thuiszorgmedewerkers, artsen, verpleegkundigen en wijkagenten: allen vragen steeds luider om meer autonomie in hun taakuitoefening. Deze roep om meer autonomie in de beroepsuitoefening en functievervulling lijkt een reactie op de veelheid aan regels en voorschriften die de autonomie beperken. In hoeverre is het mogelijk om meer autonomie te geven aan professionals in de publieke en semipublieke sector zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit en efficiency van de taakuitoefening? 

Jan Hakvoort en Henk Klaassen

--------------------------------------------------------

Van intern toezicht, overheidstoezicht en burgerbreed toezicht

Toezicht vanuit de samenleving, of het nu gaat om overheidstoezicht of om burgertoezicht in brede zin: het kan kaders stellen en disciplinerend werken, maar uiteindelijk is het de organisatie zelf die goed moet functioneren en de producten en diensten leveren die de samenleving vraagt. Het moet komen van de professionals, en van de managers en bestuurders die hun verantwoordelijkheid nemen. Van een bestuurlijk systeem binnen de organisatie dat zoveel mogelijk garandeert dat alle extern en intern op organisaties inwerkende krachten in evenwicht zijn. Balance of power is het sleutelbegrip, niet het stapelen van steeds meer vormen van extern toezicht en externe controle.

Trudy Blokdijk

---------------------------------------------------------

De effectiviteit van de auditfunctie bij gemeenten

Opereren gemeentelijke auditors effectief ? In dit slotartikel van een reeks artikelen over auditing bij decentrale overheden presenteren de auteurs de uitkomsten van een enquête naar de effectiviteit van de auditfunctie in gemeenten. De enquête is door de Stichting Kenniskring Auditing Decentrale Overheden in samenwerking met FAMO uitgezet bij haar deelnemers, gemeentelijke managers werkzaam binnen de bedrijfsvoering van gemeenten.

Jacques van Kempen en Arie Molenkamp

----------------------------------------------------------

Sturen op parkeren

Veel gemeenten kiezen voor een meer gecentraliseerd, extern gericht sturingsmodel voor de organisatie en gemeentelijke middelen. Ook de gemeente Rotterdam heeft haar sturingsmodel gecentraliseerd en vormgegeven rond gemeentelijke producten. Voor sturing op producten is echter meer nodig dan een reorganisatie van het ambtelijk apparaat en de administratie. De lessen die in dit artikel worden getrokken na onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam naar het product ‘parkeren’, kunnen worden gebruikt door gemeenten om sturing op gemeentelijke producten handen en voeten te geven.

Laurens Wijmenga

 

Columns

Paul Bordewijk

Peter van der Knaap

 

Publicaties

Harry ter Braak recenceert de boeken De corporate tribeExponentiële organisaties en Autoriteit.

Gepubliceerd op: zaterdag 30 april 2016
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.27

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In