platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2020 - augustus/september

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2020 - augustus/september


Door: TPC-redactie
Laatste bijgewerkt op: maandag 7 september 2020 om 08.14

cover TPC 2020-2.jpg

Verschenen september 2020

Jaargang 18 / aflevering 2 / september 2020

 

Een oproep aan alle public controllers

Door Ed Jansen. Sinds het eerste nummer van dit jaar is de wereld enigszins veranderd en dit is echt een understatement. De vraag rijst dan ook wat de public controller aan ondersteuning kan bieden om deze uitdagingen aan te pakken. Een vraag die ook in evaluaties aan het einde van de crisis aan de orde dient te komen.

Het vermaledijde managementdenken in de publieke sector

Door Jan van Helden. Hoe oe stuur je een professionele organisatie in de publieke sector, zoals een universiteit, ziekenhuis of rechtbank, aan? Kan dat op een vergelijkbare manier als in een organisatie in het bedrijfsleven, dus op resultaten, zoals aantallen eenheden van een product, winst, of  klanttevredenheid? Of zijn professionele organisaties uniek en biedt de autonomie van professionals de beste garantie voor een goed draaiende organisatie? Deze vragen probeer ik in dit artikel te beantwoorden. De rechtspraak wordt als illustratie gebruikt, maar het betoog is van toepassing op een breder scala aan professionele organisaties in de publieke sector.

Een casestudy in het jeugddomein

Het gebruik van prestatie-informatie door raadsleden

Door Marsha de Vries. Het lokaal sociaal domein wordt momenteel geconfronteerd met grote financiële tekorten, sturingsproblemen en tekortschietende kwaliteit van zorg en hulpverlening. Gemeenteraden zijn op zoek naar sturingsinformatie om zicht en grip te krijgen op deze problemen. Uit een onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd in een middelgrote gemeente in het midden van het land naar het gebruik van prestatie-informatie door raadsleden in het jeugddomein blijkt dat de prestatie-informatie die raadsleden ontvangen veel in omvang en divers van aard is. Toch maken raadsleden weinig gebruik maken van de informatie die zij tot hun beschikking hebben. Het ontbreken van een gezamenlijke visie van raad en college en van actuele en concrete doelen voor de jeugdhulp lijkt de onderliggende verklaring voor de continue vraag van raadsleden om meer prestatie-informatie. Aanbevolen wordt om het gesprek tussen raad en college aan de voorkant te versterken en een beperkt aantal actuele en concrete doelen te vertalen naar indicatoren voor de kwaliteit van de hulpverlening, de financiële situatie en de transformatie van de jeugdhulp. Ook zouden vorm en doel van de informatievoorziening aan raadsleden beter op elkaar moeten aansluiten om het gebruik van prestatieinformatie door raadsleden te verbeteren. De public controller zou dit  proces als kritische gesprekspartner moeten faciliteren en ondersteunen waarbij de rol en functie van de gemeenteraad het uitgangspunt is.

Controle-obesitas bij de totstandkoming van de jaarrekening?

Door Dauphine Noordanus. Ik hoor u denken: de totale jaarrekeningcontrolekosten over de periode 2008 tot en met 2010 zijn maar 0,1% van de omzet over alle ziekenhuizen gemeten. Dit zet geen zoden aan de dijk. Maar er zijn legio van dit soort kostenposten in een ziekenhuis die de moeite waard zijn om te analyseren. Iedere besparing die hiermee gerealiseerd kan worden, voorkomt de besparing op de handen aan het bed! In hoeverre dient de jaarverslaggeving van ziekenhuizen, de complexiteit en de omvang van de jaarrekeningen, het maatschappelijk belang? Zorg is per definitie maatschappelijk geld. Dit kwantitatief en kwalitatief onderzoek laat zien hoe de jaarrekeningcontrolekosten van alle nederlandse ziekenhuizen zich hebben ontwikkeld over de jaren 2008 tot en met 2017.

Twintig jaar trends in verzelfstandiging bij gemeenten

Van buiten naar binnen

Door Raymond Gradus, Elbert Dijkgraaf en Tjerk Budding. Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw is bij gemeenten sprake van verzelfstandiging en uitbesteding van taken. Dit artikel analyseert dit vraagstuk door te kijken naar veranderingen in de wijze waarop de gemeentelijke afvalinzameling is georganiseerd. Het laat zien dat waar in eerste instantie een trend zichtbaar was naar het naar buiten de gemeente toe verplaatsen van activiteiten, de laatste jaren sprake is van een omgekeerde beweging.

Navigeren in de mist

De public controller als navigator tijdens de uitbraak van het coronavirus

Door Marco Roobol. De public controller kan een belangrijke rol hebben bij het navigeren bij beperkt zicht ten tijde van de corona-uitbraak. Zijn/haar naam komt wellicht niet als eerste bovendrijven als een crisisteam wordt samengesteld, maar is wel een goede aanvulling op de inhoudelijke expertises die op dit moment gevraagd worden. De public controller is namelijk goed in staat om te helpen met structuur aanbrengen, denken in scenario’s, denken in risico’s en onzekerheden, objectiveren van besluitvorming, met een gezonde professionele afstand reflecteren op inhoud en proces (juist doordat er geen sprake is van directe betrokkenheid) en het monitoren van de voortgang. Dit zorgt er niet voor dat de mist verdwijnt, maar wel dat het maximale uit de aanwezige informatie wordt gehaald, waardoor de beslissers betere besluiten kunnen nemen.

Varen op zicht ...

Door Peter Verheij. Premier Rutte gebruikte recent de uitdrukking: ‘We varen op zicht’. En het zicht is buitengewoon beperkt, weten we inmiddels allemaal wel, rondom het coronavirus.

Toezicht in de Jeugdzorg. De noodzaak om in samenwerking te komen naar the next level

Door Frank van Kuijck, Melle Wijma en drs. Ronald de Bruijn. Binnen het sociaal domein is de decentralisatie naar gemeenten ingezet vanaf 2015. Dat geldt ook voor de Jeugdzorg. De voorbije jaren bestaan er veel klachten over regeldruk, administratieve lasten en oplopende tekorten bij gemeenten. En dan zijn er ook nog de nodige schandalen bij diverse zorgaanbieders. Het lijkt er dus op dat de sector nog niet in control is. Kortom veel ontevredenheid in de keten van Jeugdzorg waarbij vaak naar elkaar wordt gewezen. Daarbij bestaan veel vraagpunten over de verantwoordingsdruk en toezicht. Het wordt tijd voor een ander geluid en een andere oplossing.

Verplichte indicatoren bij gemeenten

Trap niet in de valkuil van systeemvermenging!

Door Wim Zaal. Op 5 maart verscheen in B&G een interessant artikel van Budding, De Boer en Ormel over het gebruik van de verplichte indicatoren bij gemeenten in begrotingen en jaarrekeningen. Zij hebben het gebruik in de praktijk onderzocht en geven enkele verbeteradviezen. Ik mis echter een belangrijk advies: ga die indicatoren alleen gebruiken waarvoor ze geschikt zijn (vergelijken) en niet misbruiken voor sturing, dat moet namelijk altijd op basis van je eigen beleid gebeuren.

Management control in het jeugddomein

Door Marsha de Vries. De werking van het management control systeem dat gemeenten inzetten met als doel het gedrag van jeugdhulpaanbieders te beïnvloeden draagt niet bij aan de beoogde transformatie van de jeugdhulp. Er bestaat onduidelijkheid over de gewenste resultaten, een wederzijds gevoel van vertrouwen ontbreekt en de administratieve lastendruk bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders is hoog. Er lijkt op dit moment sprake te zijn van een illusie van beheersing bij gemeenten, terwijl de aard van de relatie tussen gemeenten en semipublieke aanbieders maakt dat een op vertrouwen gebaseerd management control systeem beter zou passen. Daarvoor zou op alle niveaus het goede gesprek gevoerd moeten worden over onder andere het gezamenlijk doel. Ook de inrichting van het management control systeem is een uitdaging die gemeenten en aanbieders met elkaar moeten aangaan. De (business)controller sociaal domein heeft hier een belangrijke rol te vervullen.

Trauma, Toekomst en Ondernemen met impact

Door Harry ter Braak. Philippe Bailleul beschrijft met ‘Trauma in organisaties’, hoe je ze kan herkennen en helen, maar biedt daarmee ook een boeiende kijk op ogenschijnlijk onoplosbare problemen in een organisatie. Patrick van der Duin levert met ‘Toekomstonderzoek voor organisaties’ een boek dat de lezer snel zicht biedt op welke methodologie je als organisatie je toekomst kan verkennen. Arko van Brakel inspireert de lezer in ‘Ondernemen met Impact’ op een heel andere manier voor zijn eigen toekomst en die van zijn organisatie.

Gepubliceerd op: vrijdag 28 augustus 2020
Laatste bijgewerkt op: maandag 7 september 2020 om 08.14

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In